RPC logo RPC logo

Prodaja nekretnina i usluge stranim kupcima i vlasnicima Nekretnine u ruralnim unutrašnjostima Hrvatske.

RPC logo


Mob:   +385 91 308 0531 (EN & HR)


     bezplatan via Whatsapp

homes@ruralpropertycroatia.com

facebook icon twitter icon youtube icon email icon email icon

☝   HOMEUGOVOR O POSREDOVANJU

1. lmenovanje Agenta

G./gda. ..... ... . ... ... ... ... ... ... .... .. ... ...... ... ... .. .. ... ... ... ...... OIB: ... ...... ...... ... ..... . ..... .... ... ...

("Nalogodavac") imenuje tvrtku Ecosystem Enterprises d.o.o., čije je sjedište Broćanac 20b, Rakovica, Hrvatska, a čiji je OIB: 55441695614, koju zastupa Chiel van der Voort, direktor ("Agent"), subjekt da u skladu s uvjetima ovog sporazuma djeluje kao njegov/njezin neekskluzivni Agent u marketingu i prodaji nekretnine koja se nalazi u/na.

Broj katastarske čestice:...... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .

2. Razdoblje važenja Ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu .... .... ....... ... i istječe , uključujući oba dana. Ugovor se automatski produžava.

3. Obveze Agenta Pored dužnosti Agenta prema ovom Ugovoru, Agent će:

 1. Nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s Nalogodavcem radi zakljućivanja posredovanog posla;
 2. Procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati Nalogodavca s njom;
 3. Upozoriti Nalogodavca o nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;
 4. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predoćiti Nalogodavcu;
 5. Upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 6. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na naćin koji odredi Agent;
 7. Omogućiti pregled nekretnina, organizaciju i vođenje;
 8. Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te ostale podatke po nalogu Nalogodavca kao poslovnu tajnu;
 9. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
 10. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 11. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 12. Posredovati pri primopredaji nekretnine;
 13. U ime Nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda.

4. Obveze Nalogodavca

 1. Dati Agentu na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla, građevinsku i uporabnu dozvolu i energetski certifikat predmetne nekretnine.
 2. Obavijestiti Agenta o svim bitnim podatcima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 3. Osigurati Agentu i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji Agenta;
 4. U roku 15 dana od zaprimanja računa nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao Agentu isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);
 5. Obavijestiti Agenta pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Agenta, a posebno o promjenama povezanim s promjenama vlasništva na nekretnini.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agentu ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana od strane Agenta. Ukoliko je to slučaj, Nalogodavac je dužan platiti Agentu troškove po obavljenom poslu učinjenom tijekom posredovanja a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

5. Cijena nekretnine

Trazena cijena nekretnine bit će _______ eura.
Ova se cijena može prilagoditi samo uz pisane upute Nalogodavca i takve ce upute postati dijelom ovog Ugovora.
Nalogodavac ne daje Agentu , temeljem ove klauzule, pravo da prihvati ponudu u ime Nalogodavca. Navedena cijena je samo za oglasavanje i marketing imovine.

6. ProvizijaAko tijekom Razdoblja valjanosti Ugovora Nalogodavac preko Agenta sklopi obvezujući Ugovor o kupoprodaji nekretnine, tada je Nalogodavac dužan Agentu platiti proviziju od 3% (+25% PDV, sveukupno 3,75%) od transakcije cijena nekretnine.
Provizija se plaća u roku 15 dana od zaprimanja raćuna nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Vlasnik:
Ecosystem Enterprises d.o.o.
Banka: Privredna Banka, Zagreb
IBAN: HR1323400091110761836
Swift: PBZGHR2XXXX

7. Otkazivanje ugovora

Obje strane imaju pravo na otkazivanje ugovora u pismenom obliku. Ukoliko Nalogodavac u roku godinu dana proda nekretninu pod člankom 1. ovog ugovora, i to nekome s kim ga je agent spojio, Agent ima pravo provizije.

8. Primjenjivi uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe za Ecosystem Enterprises d.o.o. i njegova marka Plitvice Property Croatia, koji su na snazi tijekom potpisivanja ovog sporazuma i koji se temelje na Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 144/12) primijenjivi su.

9. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj je ugovor podložan hrvatskom zakonu, a nadležni sud u Karlovcu u Hrvatskoj ima isključivu nadležnost za sve sporove između stranaka koji proizlaze iz ovog sporazuma iii su u vezi s njim.

10. Potpisi..........