RPC logo RPC logo

OPĆI UVJETI POSLOVANJA - RPC Estates d.o.o.
Agencija za promet nekretninama


OPĆI UVJETI POSLOVANJARPC ESTATES d.o.o, agencija za promet nekretninama
Svibovec Podravski, Dravska 81
OIB: 0245369368
MBS: 080639209


OPĆI UVJETI POSLOVANJAOPĆE ODREDBE

Članak 1.


 1. Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama ( u daljnjem tekstu:Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama

  (u daljnjem tekstu : Posrednik) i fizičke i/ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama. Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Posrednika

Članak 2.


 1. Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

POSREDNIK u prometu nekretninama – RPC estates d.o.o, Agencija za promet i posredovanje nekretninama upisana u Registar posrednika u prometu nekretninama : 212/2019

POSREDOVANJE u prometu nekretninama – su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje Nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje Pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina a naročito pri kupnji , prodaji , najmu , zakupu i drugo.

AGENT posredovanja u prometu nekretninama – fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretninama : 208-2019

NALOGODAVAC je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani Ugovor o posredovanju ( prodavatelj, kupac, zakupnik, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

TREĆA OSOBA (u daljnjem tekstu Treća osoba) je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju Pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina . Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika , kupac, najmoprimac ili zakupnik , punomoćnik kupca, prodavatelj, najmodavac ili zakupodavac te punomoćnik prodavatelja , najmodavca ili zakupodavca


Članak 3.PONUDA AGENCIJE RPC ESTATES d.o.o

 1. Ponuda Agencije RPC estates sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem od strane Nalogodavca . Agencija RPC estates zadržava mogućnost greške /zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane Nalogodavca a koji nisu predani pismenim putem te postoji mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana , iznajmljena ili je vlasnik odustao od prodaje , najma ili zakupa
 2. Ponude i obavjesti Agencija RPC estates primatelj- Nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje Agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija RPC estates ponudila obavezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.
 3. Cijene nekretnine oglašene su u eurima a plative u kunama.

Članak 4.OBAVEZE AGENCIJE RPC ESTATES – POSREDNIKA

 1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku ( standardni ili isključivi-eksluzivni ugovor)
 2. Nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji , najmu ili zakupu nekretnine , zamjeni .
 3. Upoznati Nalogodavca s prosječnim tržišnom cijenom slične nekretnine
 4. Upozoriti Nalogodavca na pravne i fizičke nedostatke nekretnine koje su bile poznate Agenciji
 5. Pribaviti od Nalogodavca (prodavatelja) te izvršiti uvid u isprave kojima dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini i upozoriti Nalogodavca na na očite nedostatke i potencijalne rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine
 6. Obaviti sve potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu i oglasi nekretninu na način koji je ovlaštena sama odrediti
 7. Organizirati pregled nekretnine
 8. Čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 9. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do pravnog posla ako se na to izričito obavezao Ugovorom
 10. Agencija može za Nalogodavca obaviti i sljedeće radnje u kojem slučaju ima pravo na trošak kako je to određeno ovim Općim uvjetima:
 • Organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod javnog bilježnika
 • U slučaju korištenja kredita banke obaviti sve radnje za realizaciju pravnog posla
 • Predati poreznu prijavu pri nadležnoj poreznoj upravi
 • Predati prijedlog za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama koje su bile predmet Ugovora o posredovanju nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu
 • Angažirati stručnu pomoć odvjetnika za sastavljanje potrebnih isprava i davanje pravnih mišljenja
 • Predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija
 1. Smatra se da je Agencija RPC estates dovela Nalogodavca u vezu s Trećom osobom i da je izvršila uslugu posredovanja ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s Trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje Pravnog posla a osobito ako je :
 • Neposredno odvela ili uputila Nalogodavca – kupca ( ili Predstavnika Nalogodavca) ili Treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine
 • Organizirala susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla , Nalogodavcu ili predstavniku priopčila ime,broj telefona, mobitela, e-maila ili druge podatke Treće osobe ili mu je priopčila točnu lokaciju tražene nekretnine ili zemljišnoknjižne podatke.

Članak 5.OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze Nalogodavca koje proizlaze iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina sklopljenog sa Agencijom RPC nekretnine – Posrednikom su:

 1. U pisanom obliku sklopiti Ugovor o posredovanju s Posrednikom- Agencijom RPC estates ( standardni ili eksluzivni)
 2. Obavjestiti Posrednika o svim okolnostima važnim za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obaveza prema trećoj strani
 3. Ishoditi i dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini odnosno druga stvarna prava na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti Posrednika na sve neuknjižene i uknjižene terete koji postoje na nekretnini . Ako je Nalogodavac pravna osoba obavezan je predočiti dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga ovlaštena za zastupanje pravne osobe
 4. Osigurati Posredniku razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika
 5. Pismenim putem obavjestiti Posrednika o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine
 6. Odmah nakon sklapanja posredovanog Pravnog posla , odnosno Predugovora kojim se obavezao sklopiti posredovani Pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da sa pravo na plaćanje posredničke naknade (provizije) stječe već pri sklapanju Predugovora isplatiti Posredniku posredničku naknadu ( proviziju ) osim ako nije drugačije ugovoreno
 7. Odmah nakon sklapanja pravnog posla a ukoliko Posrednik nije bio prisutan u sklapanju istog dostaviti Posredniku primjerak zaključenog (pred)ugovora. U protivnom smatrat će se da je Nalogodavac grubo prekršio obaveze iz Ugovora o posredovanju
 8. Nadoknaditi Posredniku – agenciji RPC estates troškove učinjene tijekom posredovanja sukladno Ugovoru i ovim Uvjetima
 9. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je Posredniku zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja .
 10. Ukoliko dođe do zaključenja Pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i Treće osobe , odnosno ako je zaključenje Pravnog posla posljedica Posrednikovog djelovanja u smislu čl.4.11 ovih Općih uvjeta , Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.

Članak 6.PRAVO NA NAPLATU POSREDNIČKE NAKNADE

 1. Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja Pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i Treće osobe kao i na drugi način kako je to predviđeno Ugovorom ili ovim Uvjetima
 2. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i Treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta Ugovora i cijene , odnosno u trenutku sklapanja Ugovora, Predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.
 3. Prema ovim Uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi Ugovor, Predugovor i/ili položi kaparu

Članak 7.VISINA POSREDNIČKE PROVIZIJE

 1. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje , zamjene, zakupa i najma nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju
 2. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Posredniku i kad je s osobom s kojom ju je u vezu doveo Posrednik i zaključio Pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo
 3. Ukoliko iz svih okolnosti proizlazi da je Nalogodavac s ciljem izbjegavanja plaćanja provizije prepustio da se Pravni posao zaključi između s njim povezanih osoba ( bračni odnosno izvanbračni drug potomak ili predak ili osoba koja je pravno ili faktički povezana ) i Treće osobe s kojom je Posrednik nalogodavca doveo u vezu u tom slučaju Nalogodavac će biti dužan podmiriti Posredniku ugovornu kaznu u visini ugovorene naknade - provizije prema očekivanoj ugovorenoj cijeni
 4. Visina posredničke naknade slobodno se određuje Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina sve sukladno čl.27 Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Navedeni postotci plaćaju se kao posrednička naknada :

KUPNJA

Provizija Agencije RPC estates iznosi koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugovorom o posredovanju do maksimalno 30% od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine, kako ugovorne strane ugovore u svakom pojedinačnom slučaju.

Provizija se naplačuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija RPC estates dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

U slučaju kojem RPC estates ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru.

PRODAJA

Provizija Agencije RPC estates onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore Ugovorom o posredovanju do maksimalno 30% od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine kako ugovorene strane ugovore u svakom pojedinačnom slučaju.

Kod Nalogodavca s kojim Agencija RPC estates ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu navedenom u Ugovoru

ZAMJENA

Provizija Agencije RPC estates iznosi onoliko koliko Nalogodavac i Posrednik ugovore ugovorom o posredovanju do maksimalno 30% i naplaćuje se od svake strane u zamjeni a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koja se stekla zamjenom

NAJAM/ZAKUP

Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na sljedeći način:

Provizija od najmodavca i i zakupodavca – 100% od mjesečne najamnine

Provizija od najmoprimca i zakupnika – 100% od mjesečne najamnine

Odnosno naplatiti će se iznos koji je ugovoren Ugovorom

 1. Ukoliko Aagencija RPC estates ostvari pravo na posredničku naknadu i/ili koje drugo pravo vezano za posredničku naknadu bez da je između Nalogodavca i Treće osobe zaključen namjeravani Ugovor ili predugovor ili ukoliko Agenciji RPC estates nije moguće utvrditi vrijednost cijene po Ugovoru/predugovoru jer je Nalogodavac uskratio te informacije ili iz bilo kojeg drugog razloga u tom slučaju Agencija RPC estates biti će ovlaštena obračunati posredničku naknadu uzimajući u obzir očekivanu cijenu iz Ugovora o posredovanju
 2. Ukoliko je Ugovorom o posredovanju predviđeno da Posrednik ima pravo naplatiti posredničku naknadu već po zaključenju predugovora , ugovoreni postotak provizije obračunavat će se po ugovorenoj cijeni iz predugovora
 3. Agencija RPC estates d.o.o nije u sustavu PDV-a

Članak 8.UGOVOR O POSREDOVANJU

 1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obavezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja Pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini a Nalogodavac se obavezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu kad Pravni posao bude sklopljen , odnosno u trenutku sklapanja Ugovora, Predugovora i/ili kapare
 2. Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama sklapa se u pisanom obliku i to na period koji je definiran u Ugovoru
 3. U Ugovoru sklopljenu između Posrednika i Nalogodavca moraju istinito, točno i potpuno biti navedeni podaci o Posredniku , Nalogodavcu , vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o nekretnini , o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastaju kad Posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet poslovanja čl. 4/10 Općih uvjeta
 4. Posrednik može na inzistiranje prodavatelja temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine na svojim web stranicama i istu evidentirati u posrednički dnevnik a kada se za predmetnu nekretninu zainteresira potencijalni kupac o tome će obavijestiti prodavatelja te će sa istim potpisati Ugovor o posredovanju ukoliko ga prodavatelj bude želio potpisati , dok u suprotnom Posrednik nije obavezan potencijalnog kupca dovesti u vezu s prodavateljem
 5. Posrednik može odbiti sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene
 6. Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba potreban je pisani pristanak ( punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju

Članak 9.ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

 1. Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obavezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga Posrednika ( isključivo posredovanje) koja obaveza mora biti izričito ugovorena
 2. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika , a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posao
 3. Prilikom zaključivanja Ugovora o posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule
 4. U slučaju sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac je obavezan uputiti svaku treću osobu , koja bi na bilo koji način iskazivala interes za nekretninu koja je predmet poslovanja

Članak 10.TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

 1. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana .
 2. Svaka strana ovlaštena je otkazati Ugovor pisanim putem koji mora biti upućen drugoj strani. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti , međutim postupak otkaza ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu
 3. Nalogodavac i Posrednik obavezni su jedan drugome otkazati Ugovor pisanim putem mimimalno 30 dana prije njegova isteka ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja . U slučaju da ni jedna strana ne otkaže Ugovor prije isteka trajanja Ugovora a Posrednik nastavi obavljati usluge i nakon isteka trajanja Ugovora , Ugovor o posredovanju se automatski produžuje za daljnji period na koji je Ugovor zaključen
 4. Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje ili nakon njegova otkaza /opoziva ne dužem od dvije godine mimo Posrednika sklopi pravni posao s osobom s kojim ga je Posrednik doveo u vezu ili ga zaključi putem drugog posrednika a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika smatrat će se da je postupio protivno savjesti ( u smislu čl.12 Zakona o obaveznim odnosima) te je dužan u cijelosti namiriti posredničku proviziju
 5. Smatra se da je sklapanje pravnog posla posljedica Posrednikova djelovanja ako je Posrednik učinio bilo koju aktivnost s ciljem da se Nalogodavcu omogući stupanje u vezu sa Trećom osobom sa svrhom pregovaranja za sklapanje pravnog posla a sve u smislu čl. 4/11 ovih Općih uvjeta
 6. Ukoliko Nalogodavac bez pravovaljanog , objektivnog i pravno prihvatljivog razloga odustane od već dogovorene kupoprodaje za koju je prihvatio ponudu Treće osobe dužan je Posredniku nadoknaditi svu štetu ako pritom nije postupio u dobroj vjeri i sve nastale troškove i utrošene posredničke satnice tijekom posredovanja , a koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao
 7. Ukoliko Nalogodavac sam sklopi pravni posao sa Trećom osobom dužan je u roku od 4 (četiri) dana pismenim putem obavijestiti Posrednika o prestanku obaveze posredovanja odnosno o raskidu Ugovora o posredovanju te je dužan isplatiti Posredniku troškove posredovanja za koje je i inače bilo ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Članak 11.ODGOVORNOST AGENCIJE RPC estates

 1. Nalogodavac odnosno Treća osoba je dužan ishoditi , pribaviti i predati na uvid Agenciji RPC estates te Trećoj osobi ( odnosno Nalogodavcu) svu dokumentaciju potrebnu za zaključenje namjeravanog pravnog posla
 2. Agencija RPC estates ne odgovara za istinitost i vjerodostojnost dokumentacije koja je ishođena od strane Nalogodavca i/ili Treće osobe
 3. Agencija RPC estates će prema svojem najboljem stručnom znanju upozoriti na očite nelogičnosti ili nedostatke nekretnine koji se mogu uočiti sa pažnjom prosječnog agenta u posredovanju ali ne snosi odgovornost : za eventualne pogrešne , netočne ili nepotpune informacije koje su saopćene Agenciji od strane Nalogodavca i/ili Treće osobe kao i za eventualne pravne i/ili faktičke nedostatke na nekretnini koja je predmet pravnog posla uključujući nesređeno zemljišno-knjižno stanje, neusklađenost zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja , nelegalnost građevine i dr.
 4. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualne pravne nevaljalosti ugovora ili bilo kakvih spornih odnosa izuzev ako je to Agenciji poznato a Agencija nije na to upozorila Nalogodavca. Eventualna nevaljaljanost (pred)ugovora između Nalogodavca i Treće osobe ne utjeće na pravo Agencije na naplatu posredničke provizije.

Članak 12.PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA

 1. Agencija ce imati pravo da joj se nadoknade svi stvarni troškovi koji su nastali izvršavajući uslugu posredovanja te obavljajući predradnje koje su prethodile usluzi posredovanja a osobito: putni trošak , trošak reprezentacije, troškovi oglašavanja nekretnine, dnevnica , hotelskog smještaja, trošak prikupljanja dokumentacije, trošak stručne pomoći, (odvjetničke, geodetske i dr.) trošak izrade dokumentacije, eventualni trošak bankarskih usluga itd.
 2. Predmetni trošak Agencija će imati pravo potraživati od Nalogodavca odmah po njihovom nastanku a njihova visina odrediti će se prema stvarno nastalim troškovima
 3. Ukoliko Nalogodavac otkaže nalog ili odbije pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao ili odbije s njom zaključiti pravni posao ili ukoliko Nalogodavac nakon izdanog naloga odustane od prodaje predmetne nekretnine u trenutku kupoprodaje ili neposredno prije kupoprodaje dužan je Posredniku platiti pored unaprijed određenog iznosa ugovorne kazne na ime štete iz Ugovora o posredovanju ili ovih Općih uvjeta čl. 10/6, paušalni iznos troškova učinjenih tijekom posredovanja u visini 1/3 ugovorene posredničke provizije obračunate na temelju očekivane cijene iz Ugovora o proviziji, odnosno ukoliko stvarni troškovi premašuju taj paušalni iznos troškova u tom će slučaju agencija imati pravo na puni iznos troškova.

Članak 13.KOMUNIKACIJA

 1. Komunikacija između Agencije i Nalogodavca te Agencije i Treće osobe odvijat će se putem telefona (sms, poruke putem društvenih mreža te aplikacija Whatsapp, Viber itd.) e-maila i putem regularne pošte.
 2. Sva komunikacija između Agencije i Nalogodavca koja je upućena na način predviđen u prethodnom stavku smatrat će se pravovaljanom izuzev ukoliko Ugovor ili ovi Opći uvjeti predviđaju posebni način komunikacije u pojedinim slučajevima
 3. Sva korispodencija koja će se odvijati na relaciji Agencija -Treća osoba – Nalogodavac kako je određeno u stavku 1. ovog članka smatrat će se pravovaljanom u smislu potkrijepe izvršenja usluge dovođenja Treće osobe u vezu s Nalogodavcem

Članak 14.DOSTUPNOST OPĆIH UVJETA

 1. Opći uvjeti poslovanja dostupni su u službenim prostorijama Agencije RPC estates u sjedištu iste u Svibovcu Podravskom , Dravska ulica 81 gdje su istaknuti na vidljivom i dostupnom mjestu sukladno Zakonu i na ruralpropertycroatia.com

Članak 15.ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Agencija RPC estates d.o.o – ruralpropertycroatia.com zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti
 2. Ukoliko ugovorne strane Nalogodavac i Posrednik svoje ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je u ovim Općim uvjetima opisano vrijede odredbe Ugovora o posredovanju
 3. Za odnose između Posrednika i Nalogodavca i trećih osoba kojih se tiće a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili Ugovorom u posredovanju primjenjuju se odredbe važečeg zakona o posredovanju u prometu nekretninama , odnosno važečeg Zakona o obaveznim odnosima RH, važečeg zakona o općem pravnom postupku te drugih važečih zakona na snazi u RH
 4. U slučaju spora između stranaka koji se ne bi mogao sporazumno riješiti , utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Varaždinu
 5. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se 01.05.2020
 6. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti svi prethodni Opći uvjeti


U Svibovcu Podravskom, 01.05.2020
RPC logo